Jules Verne v nakladatelství Aloise Hynka

Archipel v ohni

Carův kurýr

Cesta kolem světa v 80 dnech

Děti kapitána Granta

Dobrodružství tří Rusů...

Doktor Ox a jiné povídky

Dva roky prázdnin

Dvacet tisíc mil pod mořem

Chancellor

Ocelový olbřím

Patnáctiletý kapitán

Pět neděl v baloně

Plovoucí město. Blokadou

Příhody kapitána Hatterasa

Sever proti Jihu

V zemi kožešin

Úvod

Tato stránka byla vytvořena v lednu 2010 zejména pro sběratele verneovek za účelem shromáždění informací o titulech vydaných u Aloise Hynka. Velice solidní základ tomuto bádání položil Lexikon dobrodružné literatury, svazek 1 (Jules Verne), který vyšel v roce 2009. Tyto stránky by měly sloužit jako podklad pro zpřesnění údajů v Lexikonu pro případné další vydání. Během roku 2010 se mi ozvalo několik sběratelů, kteří poskytli řadu cenných doplňků. Ty jsem postupně zpracovával a přidával na stránky.

Shrnutí známých skutečností

1. Odhlédneme-li od vazebních variant a zaměříme-li se pouze na samotný knižní blok, dospějeme k tomu, že Hynkovy verneovky se vyskytují ve dvou zásadně odlišných provedeních.

 

a) kniha je vytištěna na poměrně kvalitním lesklém papíru, obrázky jsou součástí průběžného stránkování (dále jen „stará vydání“). Stará vydání se vyskytují v oněch nádherných vazbách, které jsou hlavním předmětem zájmu sběratelů. Vazby byly pro každý titul řešeny individuálně (v dalším textu proto označovány jako „individuální vazby“). Některé tituly najdeme však i v tzv. stínových vazbách (desky s obrázkem zeměkoule nahoře a shlukem malých obrázků v dolní části). Vyskytují se pochopitelně i brože.

Ve „staré“ úpravě vyšlo:

Pět neděl v baloně

Dvacet tisíc mil pod mořem (doložena i stínová vazba)

Carův kurýr (doložena i stínová vazba)

Cesta kolem světa v osmdesáti dnech (doložena i stínová vazba)

Chancellor

Dobrodružství tří Rusů a tří Angličanů v jižní Africe

Děti kapitána Granta

V zemi kožešin

Patnáctiletý kapitán (doložena i stínová vazba)

Příhody kapitána Hatterasa (doložena i stínová vazba)

 

b) papír je méně kvalitní, hrubší, obrázky jsou tištěny na samostatných přílohách (dále jen „nová vydání“). Toto vydání je vazebně doloženo ve stínové vazbě, popř. ve vazbě „hlava“ či „ratolesti“. Vyskytují se i brože.

V „nové“ úpravě vyšlo:

Pět neděl v baloně

Dva roky prázdnin

Plovoucí město - Blokadou

Archipel v ohni

Doktor Ox a jiné povídky

Sever proti Jihu

Ocelový olbřím

 

Jediným titulem, který se objevuje v obou variantách, je Pět neděl v baloně.

 

2. Vadim Horák se ve své vynikající studii „Jules Verne v nakladatelství Jos. R. Vilímek“ (Praha: Thyrsus, 2005) okrajově zmiňuje i o Hynkově nakladatelství:

„Díky Vilímkovi a Hynkovi se v lednu 1893 stalo, že po letech opomíjení Verneova díla odstartovaly v rozmezí několika dnů dvě ilustrované edice českých překladů jeho knih. Dobrodružné cesty nakladatele Jos. R. Vilímka a zatím bezejmenná edice Hynkova. Během následujícího roku vyšlo šest verneovek v Dobrodružných cestách, další dvě publikoval Hynek“ (str. 39).

„V dubnu 1911 zahájil synovec zesnulého Aloise Hynka (zemřel v dubnu 1909), nakladatel Arnošt Hynek, svou kopii Vilímkovy „levné“ edice, nazvanou Lidové vydání spisů Julia Vernea. První verneovkou nové Hynkovy řady byl román Pět neděl v baloně, stejně jako tomu bylo před 18 lety, kdy jeho strýc zahájil tímto románem svůj podnik konkurující Vilímkovým Dobrodružným cestám.“ (str. 62-63)

Horákovy údaje jsou doloženy zprávami v dobovém tisku.

 

3. Vzácně se dochovalo několik sešitů Hynkových edic:

Pět neděl v baloně (sešit 1, cena 15 kr.)

Dvacet tisíc mil pod mořem (sešit 8, Verneových nejpoutavějších spisů sešit 16, cena 15 kr.)

Cesta kolem světa za 80 dní (sešit 1, Verneových nejpoutavějších spisů sešit 34, cena 15 kr.)

Plovoucí město (sešit 14, Lidové vydání spisů Jul. Vernea, cena 20 hal.)

 

4. V Lexikonu na straně 198 je vyobrazen reklamní leták Hynkova nakladatelství s těmito údaji (výběr):

Nejpoutavější spisy Julia Vernea.

Carův kurýr. (román vydán v 11 sešitech dvouarchových; cena sešitu 15 kr. aneb brož. zl. 1,60, vázaný zl. 2,40)

Cesta kolem světa v 80 dnech (7 sešitů po 15 kr., brož. zl. 1,-, váz. zl. 1,80)

Děti kapitána Granta (22 sešitů po 15 kr., brož. zl. 3,-, váz. zl. 5,40)

Dobrodružství tří Rusů a tří Angličanů v jižní Africe (9 sešitů po 15 kr., brož. zl. 1,40, váz zl. 2,20)

Dvacet tisíc mil pod mořem (13 sešitů po 15 kr., brož. zl. 2,-, váz. zl. 2,80)

Pět neděl v baloně (8 sešitů po 15 kr., brož. zl. 1,20, váz. zl. 2,-)

Chancellor (7 sešitů po 15 kr., brož. zl. 1,-, váz. zl. 1,80)

Země kožešin (román tento právě vyšel v 21 sešitech po 15 kr.)

Patnáctiletý kapitán (vychází právě ve vkusně vypravených sešitech po 15 kr.)

 

V posledním sešitu titulu Příhody kapitána Hatterasa vyšly reklamy mj. na Dvacet tisíc mil pod mořem, kde je uvedeno „dílo toto má 14 sešitů po 30 hal. V jednom svazku brožované za K 4,-, skvostně vázané za K 5,60.“ Dále je zde uvedeno, že dalším titulem bude román Podivuhodná dobrodružství Mistra Antifera. Mělo se jednat o dvouarchové sešity (tj. po 32 stranách) po 30 hal. „Prvý sešit zasílá nakladatelství ochotně na ukázku“. S jistotou lze říci, že celý román nikdy u Hynka nevyšel, ale nelze vyloučit, že vydal alespoň první ukázkový sešit. Třeba se časem nějaké torzo objeví.

 

5. Hynek zásadně neuváděl rok ani pořadí vydání. Jedinými doposud zjištěnými výjimkami je rok 1903 uvedený na obálce brože titulu Příhody kapitána Hatterasa (jak na I., tak na II. dílu) a údaj „druhé vydání“ u titulu Chancellor (aniž by však bylo doloženo vydání první, resp. neoznačené).

 

6. Korunová měna byla vyhlášena již v roce 1892 (v témže roce byly raženy i první mince), ale teprve norma z roku 1899 upravila povinnost uvádět ceny v nové, korunové měně od 1. 1. 1900. Do té doby většina obchodníků uváděla ceny pouze ve staré měně (krejcary, zlaté), eventuelně v obou měnách.

 

7. V lístkovém katalogu Národní knihovny (dostupný též v naskenované podobě elektronicky) jsou údaje o pořadí vycházení spisů a někdy též o rocích vydání. Konkrétně:

 

·         Verneovy nejpoutavější spisy [Sv.] 1-12 v 8 vol. V Praze A Hynek b. r.

·         Pět neděl v baloně. In: Verne, Jules: Nejpoutavější spisy [I.]

·         Dvacet tisíc mil pod mořem. In: Verne, Jules: Nejpoutavější spisy [II.]/[III.] (na jiném lístku [1893], cena obou dílů 2 zl., na ob. Sešit 1. (Verneových nejpoutavějších spisů sešit 9) Cena 15 kr. ČKB 1893 s. 133: celkové sbírky seš. 9.-22.)

·         Carův kurýr. In: Verne, Jules: Nejpoutavější spisy [IV./V.] (na jiném lístku [1894], cena obou dílů 1 zl. 60 kr., na ob.: Sešit I. (Verneových nejpoutavějších spisů sešit 23). Cena 15 kr. ČKB 1894 s. 136: celé dílo sešit 23-33)

·         Cesta kolem světa v osmdesáti dnech. In: Verne, Jules: Nejpoutavější spisy [VI.]

·         Chancellor. 2. vyd. In: Verne, Jules: Nejpoutavější spisy [VII.]

·         Dobrodružství tří Rusů a tří Angličanů v Jižní Africe. In: Verne, Jules: Nejpoutavější spisy [VIII.]

·         Děti kapitána Granta. In: Verne, Jules: Nejpoutavější spisy [IX./XI.]

·         Patnáctiletý kapitán I., II.; Buřiči z lodě „Bounty“ In: Verne, Jules: Nejpoutavější spisy [XII.]

·         V zemi kožešin [1900] (na jiném lístku [1900], každý díl 3 K, váz. 4 K 60 h., celkem 20 seš. á 30 h., na ob. Sešit 1. Cena 15 kr. (30hal.); sešit 12 (Verneových nejpoutavějších spisů seš. 88.) Cena 15 kr. ČKB 1898-1903 s. 764. Díl 1  s ob. seš. 1, díl 2 s seš. 12.)

·         Příhody kapitána Hatterasa. Praha, A. Hynek, b. r., 2 sv.

 

·         Lidové vydání spisů Jul. Verna. V Praze. A Hynek [1911]-[1914]. Díl [I.] (1911), [II. 1, 2], III., IV., V., VI., VII., VIII. [1914]

·         Pět neděl v baloně [1911], In.: Verne, Jul[es]: Laciné vydání spisů [I.]

·         Dva roky prázdnin. 1911, In.: Verne, Jul[es]: Laciné vydání spisů [II.] 1./2.

·         Plovoucí město [1912], In.: Verne, Jul[es]: Laciné vydání spisů [III.]

·         Archipel v ohni [1912], In.: Verne, Jul[es]: Laciné vydání spisů [IV.]

·         Doktor Ox a jiné povídky [1912], In.: Verne, Jul[es]: Laciné vydání spisů [V.]

·         Blokadou. Romanetto [1912], In.: Verne, Jul[es]: Laciné vydání spisů [VI.]

·         Sever proti Jihu [1914], In.: Verne, Jul[es]: Laciné vydání spisů [VII.]

·         Ocelový Olbřím [1914], In.: Verne, Jul[es]: Laciné vydání spisů [VIII.] (na jiném lístku [1919])

Závěry

Na základě výše uvedených skutečností se pokusím vyvodit některé obecné závěry. Je možné, že budou dalším bádáním opraveny, upřesněny nebo i zcela vyvráceny. Jakákoli věcná kritika či oponentura je v každém případě vítána!

 

Alois Hynek vydával od roku 1893 sešitovou edici Nejpoutavější spisy Julia Vernea. Poté, co vydal celý román v sešitech, nabízel jej současně na trhu i v individuálních vazbách a brožích. Je otázkou, jak často sešity vycházely. Dle Horáka vyšly v roce 1893 dva tituly, což odpovídá údajům Národní knihovny. Pak by se zřejmě jednalo přibližně o čtrnáctidenní periodicitu. Z dostupných sešitů je totiž zřejmé, že jako první dva svazky vyšly Pět neděl v baloně (sešit 1-8) a Dvacet tisíc mil pod mořem (sešit 9-22).

Pokud by bylo dodrženo vycházení po 14 dnech, byly by všechny tituly vydány v průběhu let 1893-1898. Celkem vyšlo zřejmě kolem 140 sešitů (u Patnáctiletého kapitána včetně „Buřičů“ počítám s 21 sešity, u Hatterasa s 22 sešity), což by odpovídalo pěti a půl letům vycházení. Toto je však již čirá spekulace, Hynek mohl sešity vydávat nepravidelně, s delší periodicitou nebo s přestávkami mezi jednotlivými tituly. Pro zpřesnění údajů by bylo nutno projít dobový tisk (Horák např. čerpal z Národních listů a Literárních rozhledů). Dle údajů Národní knihovny vyšel román V zemi kožešin až v roce 1900 a podle údaje na obálce Příhod kapitána Hatterasa vyšel tento titul až v roce 1903. Je však možné, že vyšel v sešitech o něco dříve a vročení bylo použito na broži až dodatečně

 

V edici Nejpoutavější spisy Julia Vernea vyšlo těchto 10 titulů v tomto pořadí:

1. Pět neděl v baloně (8 sešitů č. 1-8)

2. Dvacet tisíc mil pod mořem (14 sešitů č. 9-22)

3. Carův kurýr (Michajl Strogov) (11 sešitů č. 23-33)

4. Cesta kolem světa v osmdesáti dnech (7 sešitů č. 34-40)

5. Chancellor. Denník cestujícího J. R. Kazallona (7 sešitů)

6. Dobrodružství tří Rusů a tří Angličanů v jižní Africe (9 sešitů)

7. Děti kapitána Granta (22 sešitů)

8. V zemi kožešin (21 sešitů - v letáku údaj "právě vyšel")

9. Patnáctiletý kapitán (asi 21 sešitů - v letáku údaj "právě vychází")

10. Příhody kapitána Hatterasa (asi 22 sešitů, v letáku neuveden, ale v reklamě na konci románu je uvedeno „ukončujíc tímto sešitem přítomný román Příhody kapitána Hatterasa...“)

 

Dle údajů Národní knihovny by měl Patnáctiletý kapitán (sv. XII.) vyjít před románem V zemi kožešin (sv. neuveden). To ale neodpovídá jednak údajům v letáku (právě vyšel/právě vychází) a dále – pokud Národní knihovna uvádí jeden ze sešitů V zemi kožešin jako číslo 88, musel vyjít před Patnáctiletým kapitánem (číslování sešitů V zemi kožešin odpovídá cca sešitům 79-95, teprve další čísla by připadala na Patnáctiletého kapitána).

 

 

Nyní se přesuneme v čase až do jara 1911, kdy synovec zesnulého Aloise Hynka oživil titulem Pět neděl v baloně vydávání verneovek v edici Lidové vydání spisů Jul. Vernea. Horák to dokládá Hynkovým inzerátem v Literárních rozhledech 4, č. 4, s. 61, duben 1911. Je třeba zmínit, že synovec Arnošt Hynek nadále používal zavedenou firmu „Nakladatel Alois Hynek, knihkupec“. Z této edice máme doložen pouze jediný sešit u titulu Plovoucí město - Blokadou (sešit č. 14). Další tituly této edice jsou ale celkem jednoznačně dány způsobem provedení (horší papír, ilustrace na samostatných přílohách, výskyt výlučně v univerzálních vazbách a brožích).

 

V edici Lidové vydání spisů Jul. Vernea vyšlo těchto 7 titulů, pravděpodobně v tomto pořadí:

Pět neděl v baloně

Dva roky prázdnin

Plovoucí město – Blokadou

Archipel v ohni

Doktor Ox a jiné povídky

Sever proti Jihu

Ocelový olbřím

 

Je zajímavé, že Národní knihovna označuje povídku Blokadou jako samostatný svazek edice s číslem VI., zatímco titulu Plovoucí město přisuzuje číslo III. Je proto možné, že v sešitovém vydání vyšel skutečně nejprve román Plovoucí město, pak Archipel a Doktor Ox a pak teprve "romanetto" Blokadou, které je ostatně stránkováno od 1. Bohužel zatím není k dispozici dostatek sešitů, aby tato teorie mohla být potvrzena nebo vyvrácena. Vzhledem k tomu, že oba tituly vyšly v jedné společné vazbě či broži, uvádím je prozatím takto společně.

 

Opět je otázkou, tak často jednotlivé sešity vycházely. Z katalogových lístků Národní knihovny plyne, že tituly měly vyjít v letech 1911, 1912 a 1914. Odhadem se mohlo jednat asi o 62 sešitů po 32 stranách, pravděpodobná je tedy opět 14 denní periodicita. Pro přesnější údaje bychom museli opět prolistovat dobový tisk.

 

V Lexikonu je vyobrazen sešit č. 14 románu Plovoucí město. Tento poměrně tenký titul jistě nevyšel ve 14 sešitech (při 154 stranách jich mohlo být asi 5), mělo by se tedy jednat o průběžné číslování sešitů všech románů „Lidového vydání“. Podle údajů Národní knihovny však předtím měly vyjít dva poměrně silné romány Pět neděl v baloně a Dva roky prázdnin, které téměř s jistotou měly dohromady více než 13 sešitů (pravděpodobně okolo 19). Tuto záhadu se zatím nepodařilo vyřešit, jiné sešity edice „Lidové vydání“ zatím nejsou známy.

 

Je třeba ještě vysvětlit, jak chápat stínové vazby, které se vyskytly u některých titulů „starého vydání". Domnívám se totiž, že stínová vazba byla vytvořena speciálně pro edici Lidové vydání spisů Jul. Vernea a že tedy její vznik je možno datovat až do roku 1911. Hynek zřejmě v roce 1911 disponoval starými zásobami dříve vydaných titulů a v této nové vazbě je znovu uvedl na trh. Jednalo se o tituly Dvacet tisíc mil pod mořem, Cesta kolem světa v osmdesáti dnech, Carův kurýr, Patnáctiletý kapitán a Příhody kapitána Hatterasa. Ostatní „staré“ tituly již byly zřejmě vyprodány, ve stínových vazbách se neobjevují. Nelze však zatím vyloučit ani tu verzi, že Hynek začal stínovou vazbu používat již před rokem 1911 a použil ji pak i pro novou edici.

 

U většiny titulů „starého“ i „nového“ vydání máme doloženy různé tiskové varianty. Zjištěné odlišnosti jsou vyobrazeny a popsány u jednotlivých titulů. Jedná se však zpravidla pouze o drobné tiskové úpravy titulního listu, popř. jiné dělení slov v textu, nebo jiný závěrečný ornament. Odlišnosti se nemusejí týkat celé knihy, je možné, že bylo dotištěno jen několik složek, které na skladě chyběly. Některých sešitů (zejména na počátku románu) se mohlo prodat více a chybějící pak byly dodatečně dotištěny. Nejednalo se tedy o nová vydání v pravém slova smyslu, ale o pouhé dotisky. Jediný titul, u něhož existuje regulérní druhé vydání, je Pět neděl v baloně (sazba je zcela odlišná, odstup činil 18 let).

 

Jiná věc je, kdy nakladatel vytištěné složky zkompletoval, svázal a nabídl na knižních pultech. Zde můžeme s jistotou říci pouze to, že stínové vazby „starých vydání“ se na trh dostaly jako poslední, pravděpodobně až po roce 1911. Na obálce broží Carova kurýra a Země kožešin máme doloženou cenu (pouze) v korunách - to by mohlo svědčit pro závěr, že brože s touto obálkou nakladatel kompletoval až kolem roku 1900, kdy se korunová měna definitivně ustálila. Na všech známých sešitech „staré“edice je totiž uváděna cena výhradně v krejcarech. Nebudeme si však komplikovat situaci - za okamžik vydání budeme považovat dobu, kdy vytištěné archy opustily rotačku. Nakladatel pak knihy postupně kompletoval a podle požadavků knihkupců dodával na trh. Existence stínových vazeb u „starých“ titulů svědčí o tom, že to bylo často řadu let po jejich vytištění.

Kontakt

Prosím tedy všechny sběratele, kteří jsou ochotni se podílet na zpřesnění výše uvedených informací, aby se mi ozvali na e-mail dodys---zavináč--centrum--cz. Výsledky bádání budu průběžně zveřejňovat na tomto webu. Omluvte jeho grafickou nedokonalost, jedná se o můj první pokus o internetové stránky:-)

 

David Koura

Novinky

31. 5. 2019

Objeveny nové informace v dobových bibliografiích – brzy bude zveřejněno!

 

26. 12. 2016

Přidány nové obrázky u titulů Pět neděl v balóně, Ocelový olbřím, Plovoucí město, Děti kapitána Granta, Dva roky prázdnin. Aktualizován a opraven shrnující text – doplněny zejména zásadní objevy z lístkového katalogu Národní knihovny s roky vydání!

 

26. 5. 2014

Přidána nová verze vazby Chancelloru.

 

31. 12. 2013

Přidána sešitová obálka u Doktora Oxe.

 

6. 11. 2012

Přidána obálka brože na 2. vydání Pěti neděl v baloně, která není vyobrazena v Lexikonu!

 

5. 11. 2012

Po téměř dvou letech začínám postupně přidávat další zjištěné doplňky. Jako první byl aktualizován titul Sever proti Jihu (doplněny hřbety a dvě varianty vazby, objevena nová tisková varianta).

 

27. 12. 2010

Aktualizovány tituly Pět neděl v baloně a Dvacet tisíc mil pod mořem s ohledem na nově objevené tiskové varianty.

 

12. 12. 2010

Zcela přepracován úvodní text na základě nově zjištěných poznatků! První fáze doplňků je tímto uzavřena, žádné další nové poznatky v tuto chvíli nemám.

 

8. 12. 2010

Poslední dva tituly aktualizovány (Sever proti Jihu, V zemi kožešin). U obou je zatím známa jediná tisková verze textu.

 

6. 12. 2010

Doplněny údaje u titulů Plovoucí město a Příhody kapitána Hatterasa. V obou případech je známa jediná tisková verze.

 

4. 12. 2010

Oprava údajů u Patnáctiletého kapitána a Pěti neděl v baloně. U druhého titulu jsou doložena dvě zcela odlišná vydání!

 

7. 11. 2010

Po delší době opět opravy a doplňky u dvou titulů - Chancellor (2 verze titulního listu) a Ocelový olbřím (známa jediná vezre).

 

4. 7. 2010

Opraveny údaje u dalších dvou titulů - Dva roky prázdnin a Dvacet tisíc mil pod mořem. U obou knih je zatím známa pouze jediná tisková varianta.

 

21. 6. 2010

Přidány obrázky u titulů Dobrodružství tří Rusů a Doktor Ox. U obou knih byla zatím zaznamenána pouze jedna tisková verze.

 

8. 6. 2010

Doplněny údaje u titulu Děti kapitána Granta. Jde to pomalu, ale jistě:-)

 

24. 5. 2010

Doplněny a upřesněny údaje u Cesty kolem světa v 80 dnech.

 

18. 5. 2010

Konečně nové doplňky - zatím jsem dokončil knihy Archipel v ohni a Carův kurýr. Máte-li další varianty těchto titulů, prosím nenechejte si je pro sebe!

 

3. 3. 2010

Mám připravenou celou řadu nových obrázků od tří velkých sběratelů, ale stále se nemůžu dostat k tomu, abych to sem dal. Prosím o strpení, pracuju na tom...

 

3. 2. 2010

Přidány obrázky u posledního chybějícího titulu Dobrodružství tří Rusů. Přidány 3 sešitové obálky, které se objevily v Lexikonu.

 

20. 1. 2010

Díky spolupráci dvou sběratelů byly doplněny obrázky u titulů Archipel v ohni, Carův kurýr, Dvacet tisíc mil pod mořem, Doktor Ox, Dva roky prázdnin, Ocelový olbřím, Sever proti Jihu a Země kožešin.

Porovnáním titulních listů a strany 50 nebyly prozatím zjištěny žádné rozdíly.